ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O VÝMĚNĚ CENNÝCH PAPÍRŮ

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O VÝMĚNĚ CENNÝCH PAPÍRŮ

Pátek 23. září

Společnost PETROM STAVBY v souladu s ustanovením § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech, oznamuje, že:

- valná hromada společnosti PETROM STAVBY rozhodla dne 20.9.2016 o změně akcií, a to tak, že 200 (slovy: dvě stě) kusů kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) se spojují takto:
o akcie čísla 81 – 90 se spojují do akcie č. B - 1,
o akcie čísla 91 – 100 se spojují do akcie č. B - 2,
o akcie čísla 101 – 110 se spojují do akcie č. B - 3,
o akcie čísla 111 – 120 se spojují do akcie č. B - 4,
o akcie čísla 121 – 130 se spojují do akcie č. B - 5,
o akcie čísla 131 – 140 se spojují do akcie č. B - 6,
o akcie čísla 141 – 150 se spojují do akcie č. B - 7,
o akcie čísla 151 – 160 se spojují do akcie č. B - 8,
o akcie čísla 161 – 170 se spojují do akcie č. B - 9,
o akcie čísla 171 – 180 se spojují do akcie č. B - 10,
o akcie čísla 181 – 190 se spojují do akcie č. B - 11,
o akcie čísla 191 – 200 se spojují do akcie č. B - 12,
o akcie čísla 201 – 210 se spojují do akcie č. B - 13,
o akcie čísla 211 – 220 se spojují do akcie č. B - 14,
o akcie čísla 121 – 230 se spojují do akcie č. B - 15,
o akcie čísla 131 – 240 se spojují do akcie č. B - 16,
o akcie čísla 241 – 250 se spojují do akcie č. B - 17,
o akcie čísla 251 – 260 se spojují do akcie č. B - 18,
o akcie čísla 261 – 270 se spojují do akcie č. B - 19,
o akcie čísla 271 – 280 se spojují do akcie č. B – 20.
- Společnost vydá nové akcie a stanoví lhůtu pro předložení akcií k výměně do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, co bude tato změna zapsána do obchodního rejstříku. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie, aby je předložili ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti) dnů ode dne zápisu této změny do obchodního rejstříku. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
- plný text rozhodnutí valné hromady společnosti PETROM STAVBY ze dne 20.9.2016 je dostupný na internetové stránce společnosti PETROM STAVBY www.petromstavby.cz.
 
PETROM STAVBY, a.s.