Whistleblowing

Whistleblowing

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
 
Společnost PETROM STAVBY, a.s., IČO: 267 69 611, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20765 (dále jako „Společnost“) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jako „Zákon“) zavedla vnitřní oznamovací systém a stanovila způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
 
Podle § 9 odst. 2 písm. b) Zákona Společnost tímto poskytuje informace pro oznamovatele protiprávního jednání, které je povinna uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Způsoby oznamování:
 
Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu Zákona se podává:
 

  1. vnitřním oznamovacím systémem, který Společnost zřídila,
  2. prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

 
Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je oznámení možné podat:

a) písemně v listinné podobě osobním předáním na adresu uvedenou níže – obálka musí být označena „Pouze k rukám příslušné osoby“;

b) písemně v listinné podobě prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou na adrese uvedenou níže - obálka musí být označena „Pouze k rukám příslušné osoby“;

c) písemně elektronicky zasláním na e-mailovou adresu příslušné osoby uvedenou níže;

d) ústně telefonicky, na telefonním kontaktu příslušné osoby uvedeném níže;

e) ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.

 

Preferovaným komunikačním kanálem pro přijímání oznámení je písemně elektronicky na emailovou adresu příslušné osoby. Tuto e-mailovou adresu spravuje přímo příslušná osoba a jejím prostřednictvím zajišťuje možnost oznamovatelům podat oznámení odkudkoliv a vést následnou komunikaci mezi příslušnou osobou a oznamovatelem. Přístupové údaje k e-mailové adrese jsou k dispozici pouze a výlučně příslušné osobě.

 

O ústním oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

 
Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle Zákona také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Způsoby, jakými je možné učinit oznámení uveřejňuje Ministerstvo na svých internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.
 
Označení příslušné osoby a její kontaktní údaje:
 
Jméno, příjmení příslušné osoby: Blanka Voláková Puškáčová
Adresa pro předání v listinné podobě: Golovinova 1708, 432 01 Kadaň
Adresa pro zasílání písemných oznámení: Golovinova 1708, 432 01 Kadaň
Telefon: +420 722 971 895
e-mail: prislusnaosoba@petromstavby.cz
 
Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.